Tugispetsialistid

Home - Inimesed - Tugispetsialistid

SOTSIAALPEDAGOOG toetab koolis õppija õpimotivatsiooni, käitumis- ja suhtlemisoskuse arengut, füüsilist, vaimset, sotsiaalset, ja emotsionaalset tervist, et õppija saaks ennast teostada, kujuneda toimetulevaks ning täisväärtuslikuks ühiskonna liikmeks. 

Sotsiaalpedagoog kujundab ja toetab õppija suhtlemisoskust ja sotsiaalset pädevust ning analüüsib eakohast tegutsemisvõimet ja õppes osalemist takistavaid tegureid.

Sotsiaalpedagoogi poole võib pöörduda nii õpetaja, lapsevanem kui ka laps ise, kui on mure.

Sotsiaalpedagoogi teenust osutab Lümanda Põhikoolis Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse sotsiaalpedagoog Maret Metsmaa

Sotsiaalpedagoogi kontakt: telefonil 5782 4149 või meiliaadressil
maret.metsmaa@lymanda.edu.ee; maret.metsmaa@sthk.edu.ee

ERIPEDAGOOGI töö eesmärk on hinnata õppija arengutaseme vastavust tema vanusele ja eripärade ulatust:
1. tunnetustegevuses (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine);
2. õpioskustes (keskendumine, töövõime, abi vastuvõtmine);
3. sotsiaalsetes oskustes (suhtlemis- ja koostööoskused, eneseregulatsioon);
4. kommunikatsioonis.
Eripedagoog lähtub hindamisel ühelt poolt õppekava nõuetest ja teiselt poolt õppija lähtetasemest. Ta teeb koostööd vanemate, õpetajate ning teiste erialaspetsialistidega. Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine, eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas. 

Eripedagoogi teenust osutab Lümanda Põhikoolis Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse eripedagoog Anneli Saarela.

Eripedagoogi poole saab pöörduda telefonil 53409496 või meiliaadressil anneli.saarela@sthk.edu.ee