Õppenõukogu

Õppenõukogu toimumise ajad ja päevakord 2020/2021. õa

Aeg: 25.11.2020
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

Aeg: 10.03.2021
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. II trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

Aeg: 08.06.2021
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. III trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegvuse tulemuste läbiarutamine
3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
4. Eduard Treirati stipendiumi määramine
5. Hoolekogu preemiate koolipoolsete ettepanekute tegemine

Aeg: 10.06.2021
Päevakord
1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

Aeg: 15.06.2021
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. Täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine (vajadusel)
3. Aastaaruande kinnitamine
4. Juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

Aeg: 27.08.2021
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. Õppenõukogu sekretäri valimine
3. Õppetöö korralduse läbiarutamine
4. III kooliastme loovtöö korralduse läbiarutamine
5. 2021/22. õa üldtööplaani kinnitamine
6. Õpilaste turvalisusega seotud õppe- ja kasvatustegevuse riskide läbiarutamine
7. Kooli kodukorra ja ühtsete nõuete läbiarutamine
8. Täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine (vajadusel)