Õppenõukogu

Õppenõukogu toimumise ajad ja päevakord 2019/2020. õa

Aeg: 18.11.2019
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

Aeg: 19.02.2020
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. II trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

Aeg: 05.06.2020
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. III trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegvuse tulemuste läbiarutamine
3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
4. Eduard Treirati stipendiumi määramine
5. Hoolekogu preemiate koolipoolsete ettepanekute tegemine

Aeg: 11.06.2020
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. Täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine (vajadusel)
3. Aastaaruande kinnitamine
4. Juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

Aeg: 12.06.2020
Päevakord
1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

Aeg: 28.08.2020
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. Õppenõukogu sekretäri valimine
4. Õppetöö korralduse läbiarutamine
5. III kooliastme loovtöö korralduse läbiarutamine
6. 2020/21. õa üldtööplaani kinnitamine
7. Õpilaste turvalisusega seotud õppe- ja kasvatustegevuse riskide läbiarutamine
8. Kooli kodukorra ja ühtsete nõuete läbiarutamine
9. Täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine (vajadusel)