Õppenõukogu

Õppenõukogu toimumise ajad ja päevakord 2018/2019. õa

Aeg: 27.11.2018
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
3. Kooli põhimääruse läbiarutamine
4. Kooli õppekava üldosa kinnitamine

Aeg: 06.03.2019
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. II trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

Aeg: 07.06.2019
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. III trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegvuse tulemuste läbiarutamine
3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
4. Eduard Treirati stipendiumi määramine
5. Hoolekogu preemiate koolipoolsete ettepanekute tegemine

Aeg: 14.06.2019
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
3. Täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine (vajadusel)
4. Aastaaruande kinnitamine
5. Juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
6. Sisehindamise aruande läbiarutamine

Aeg: 28.08.2019

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. Sisehindamise aruande kinnitamine
3. Õppenõukogu sekretäri valimine
4. Õppetöö korralduse läbiarutamine
5. III kooliastme loovtöö korralduse läbiarutamine
6. 2018/2019. õa üldtööplaani kinnitamine
7. Õpilaste turvalisusega seotud õppe- ja kasvatustegevuse riskide läbiarutamine
8. Kooli kodukorra ja ühtsete nõuete läbiarutamine
9. Täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine (vajadusel)
professional dissertation writers.