Õppenõukogu

Õppenõukogu toimumise ajad ja päevakord 2022/2023. õa

Aeg: 23.11.2022
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

Aeg: 20.02.2023
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. II trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

Aeg: 08.06.2023
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. III trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
4. Eduard Treirati stipendiumi määramine
5. Hoolekogu preemiate koolipoolsete ettepanekute tegemine

Aeg: 13.06.2023
Päevakord
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
3. Aastaaruande kinnitamine
4. Juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

Aeg: 30.08.2023
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine
2. Õppenõukogu sekretäri valimine
3. Õppetöö korralduse läbiarutamine
4. III kooliastme loovtöö korralduse läbiarutamine
5. 2023/24. õa üldtööplaani kinnitamine
6. Õpilaste turvalisusega seotud õppe- ja kasvatustegevuse riskide läbiarutamine
7. Kooli kodukorra ja ühtsete nõuete läbiarutamine
8. Täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine (vajadusel)