Pikapäevarühm

Lümanda Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus

Lümanda Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 38 alusel (vastu võetud 09.06.2010).

1. Üldsätted
1.1. Pikapäevarühma (PPR) eesmärgiks on pakkuda õpilastele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist, õpiabi ning mitmekesist organiseeritud tegevust. Õpilasel on võimalus osaleda huviringides, tegutseda koos kaaslastega, liikuda õues ja puhata koolipäevast.
1.2. PPR töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, õpilaste turvalisuse ja tervisekaitse nõuetest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

2. Töökorralduse alused
2.1. Õpilane kantakse PPR nimekirja ja kustutatakse sealt lapsevanema avalduse alusel. Õpilase võib suunata PPR ka ajutise tugimeetmena (kooli kodukord p 7.1.6.).
2.2. PPR on mõeldud eelkõige koolist kaugemal elavatele 1.-5. klassi õpilastele.
2.3. PPR tegevused toimuvad kokkulepitud klassiruumides ja õues.
2.4. PPR toimub E – N kell 12.00 – 16.45 ja R kell 12.00 – 15.00.
Kohalikud 2.-5. klassi õpilased saavad olla PPR-s esmaspäevast neljapäevani kuni kella 15.00-ni või õppimistunni lõpuni, reedel kuni kella 13.00-ni. Erandiks on õpilased, kelle vanemaga on kokku lepitud teisiti.
2.5. PPR üldine päevakava: koduülesannete õppimine, liikumine õues, huviringid, arendavad tegevused ja vaba aja tegevused.
2.6. Kuni 7. tunni lõpuni võib arvutiklassi kasutada vaid õppeülesannete jaoks.
2.7. Kui õpilane lahkub koolimajast või kooli territooriumilt (nt raamatukogu või noortekeskuse külastus, kojuminek), teavitab ta sellest pikapäevaõpetajat.
2.8. Kui lapsevanem soovib, et laps lahkub PPR-st tavapärasest varasemal või hilisemal kellaajal, siis helistab ta pikapäevaõpetajale või saadab sõnumi või kirjutab vastavasisulise teate õpilaspäevikusse. Õpilasel on lubatud tavapärasest erineval kellaajal koolist lahkuda vaid pikapäevaõpetaja ja lapsevanema omavahelisel kokkuleppel (ei piisa ainult õpilase ütlemisest).
2.9. Kell 14.40 on õpilastel võimalus saada lisaeinet, kui ta on oma soovist hommikul teada andnud. Ühe toidukorra maksumus on 50 senti, tasumine toimub ülekandearvega.
2.10. Õpilane võib PPR omal vastutusel kaasa võtta ühe isikliku mängu või mänguasja.
2.11. Õpilane järgib hea käitumise tavasid. Ta peab kinni PPR klassiruumis ja õppimisklassis valitsevatest reeglitest, allub õpetaja korraldustele, ei häiri oma käitumisega kaasõpilasi, paneb pärast tegevust asjad oma kohale tagasi.
2.12. PPR-s osalev õpilane täidab PPR kodukorda. Reeglite rikkumise korral teavitab PPR õpetaja klassijuhatajat ja vajadusel võetakse kontakti lapsevanemaga.