Sporditegevuse eesmärgid Lümanda Põhikoolis

Sporditegevuse eesmärgid Lümanda Põhikoolis

Sport

Sporditegevuse eesmärgid Lümanda Põhikoolis:

 

Kehalise kasvatuse tundide eesmärgid:

 • Terve ja aktiivse eluhoiakuga inimese kasvatamine kehakultuuri ja spordi kaudu
 • Õpilastes huvi ja valmisoleku äratamine iseseisvaks kehakultuurialaseks tegevuseks
 • Õpilastele vajaliku kehalise ja teoreetilise ettevalmistuse andmine

Kehalise kasvatuse üldised ülesanded:

 • Õpilaste tervise tugevdamine kehalise kasvatuse tundides
 • Mitmekülgse kehalise ettevalmistuse tagamine
 • Õpilaste teadmiste, oskuste ja vilumuste andmine iseseisvaks tegelemiseks kehakultuuri ja spordiga
 • Õige rühi, hügieeniharjumuste ja tervislike eluviiside elunormiks kujundamine
 • Kõlbeliste- ja tahteomaduste ning kultuursele käitumisele ja spordieetikale vastavate isiksuseomaduste kasvatamine
 • Õpetada ohutus- ja hügieeninõudmisi, üksteisega suhtlemist ja läbisaamist erinevates olukordades tundides, võistlus-momentidel, liikumismängudes jne.

SPORDIRINGID:

 • Ergutada õpilasi regulaarselt harjutama ning suunata vaba aja sisustamiseks läbi tervisliku liikumise õpilasele sobiva spordiala valikul
 • Kujundada põhiliste sportmängude jt alade teadmiste ja oskuste pagas
 • Toetada positiivsete käitumismallide kujunemist
 • Arendada kehalisi võimeid süvendatult ja valitud, soovitud alal
 • Valmistada ette kooli koondvõistkondi erinevateks maakonna võistlusteks ning võimalusel ja vajadusel ka vabariiklikeks võistlusteks